Årsmöte 2011

Protokoll  vid ordinarie årsmöte 2011-03-27                                                          på Skara Stadshotell

Innan årsmötet avnjöts en Grynkôrvsbuffé med delikatesser från Erikssons Chark, Vedums Chark, Perssons i Timmersdala och Lugnås Chark.

Innan årsmötesförhandlingarna startade i Rosers Salonger bjöd Gillis Hellberg på ett kåseri om Grynkôrv.

Bengt Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§  1     Bengt Andersson valdes till ordförande för årsmötet.

§  2     Som sekreterare för mötet valdes Tommy Kroon.

§  3     Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingemar Lundgren och Sten Björkblom.

§  4     Årsmötet förklarades i vederbörlig ordning utlyst.

§  5     Mötet godkände utskickad dagordning.

§  6     Bokhållare Valle Viktorsson redogjorde för en säregen ekonomisk rapport som            omfattade iden 2010-10-25 – 2010-12-31. Behållningen vid årets slut var 1 632 kr.            Bokhållaren avslutade med att föreslå att vi inte skall gräva i det förflutna, utan att likt            Carl XVI Gustav föreslå att vi vänder blad och går vidare.

§  7     Revisorernas rapport lämnades av Sten Björkblom som föreslog att styrelsen skulle            beviljas ansvarsfrihet.

§  8     Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§  9     Mötet beslutade att medlemsavgiften för kommande år skall fastställas till 112 kr,            dvs det aktuella priset för två kg Grynkorv.

§ 10    Årsmötet valde Valle Viktorsson som fjälster ( ordförande ).

§ 11    Som skriftställare ( sekreterare ) valdes Tommy Kroon.

§ 12    Håkan Persson valdes till bokhållare ( kassör ).

§ 13    Bengt Andersson och Rolf Lundin valdes som skinnatrôtare ( ledamöter )            Som suppleanter kvarstår Mikael Olsson och Lisbeth Eriksson.

§ 14    Som revisorer omvaldes Sten Björkblom och Tobias Abelsson.

§ 15    Valberedningen omvaldes, alltså Kjell Abelsson, Mikael Olsson och Helena Svalmark.

§ 16    Mötet beslutade att fjälster och bokhållare tecknar föreningen var för sig.

§ 16    Inga motioner hade inkommit

§ 17    Styrelsen redogjorde för de tankar för framtiden som diskuterats. Det gäller att rensa             medlemsregistret, där ett utskick direkt efter årsmötet planeras för att påminna glömska och             långsamma tidigare medlemmar att betala n sin avgift. Planer finns på att fira Grynkôrvens             Dag på ett sätt som uppmärksammas. Därtill avser man att återuppta arbetet med en             aktiv hemsida.

§ 18    Styrelsen föreslår att mötet utser föreningens grundare Börje Brelid och Gills Hellberg             samt landshövding Lars Bäckström till hedersledamöter.             Styrelsen skall också verka för att hertigparet av Västergötland också utses till              hedersledamöter. Börje Brelid förslog att ett arbete skall inledas för att skapa en             logotype för föreningen.

§ 19     Dagens ordförande tackar för intresse och engagemang och avslutar mötet              samtidigt som han introducerar dagens underhållning ”Börje Brelid Show               med ackompanjatör Stig Sandberg.

 

              Dag som ovan

 

              Tommy Kroon, skriftställare

 

               Justeras

 

               Ingemar Lundgren                                                                Sten Björkblom